BATERIE AUTOMATYCZNIE REGULOWANE

Informacje ogólne:

Automatycznie regulowane baterie kondensatorów serii ACR/ACRD stanowią przykład najnowocześniejszych rozwiązań technicznych w zakresie kompensacji mocy biernej w sieciach średnich napięć. Przeznaczone są do grupowej lub centralnej kompensacji mocy biernej w przemysłowych sieciach rozdzielczych średnich napięć do 24kV. Baterie wyposażone są w mikroprocesorowy system zabezpieczeń oraz regulacji.

 

Symbolika typu:
Wykonanie: Jednostki kondensatorowe: Zabudowa:
ACR bez dławników 1Y
jednofazowe, układ pojedynczej gwiazdy

...z
pole regulacyjne w szafach rozdzielczych, kondensatory i ew. dławiki na konstrukcjach

3 trójfazowe (typ ACRD: tylko dla napięcia 6,3kV) ACRD z dławikami rezonansowymi bez oznaczenia
w szafach rozdzielczych

Pierwsze pole baterii pełni również funkcję wejścia kablowego. Na zamówienie, baterie mogą być wyposażone w rozłącznikowe (do 630A) lub wyłącznikowe pole liniowe.

Przykładowe rozwiązanie: bateria ACRD-2Yz (napięcie sieci 6,3kV, wykonanie z dławikami rezonansowymi, kondensatory w układzie podwójnej gwiazdy, aparatura rozdzielcza w szafach, człony kondensatorowo-dławikowe na konstrukcjach, załączane stycznikiem próżniowym)

 

1. Człony dławikowo-kondensatorowe:

Wyposażenie członów dławikowo-kondensatorowych montowane jest na konstrukcji z kształtowników i zamkniętych profili stalowych. Konstrukcja malowana jest proszkiem metodą elektrostatyczną.

 

Człony kondensatorowo-dławikowe
Rys 1. Człony kondensatorowo - dławikowe

 

Na wyposażenie członu dławikowo-kondensatorowego składają się:

 • kondensatory energetyczne skojarzone w układ podwójnej gwiazdy (minimum 6 jednostek kondensatorowych)
 • przekładnik prądowy 25/5 A/A zabezpieczenia od zwarć wewnętrznych
 • trójfazowy dławik rezonansowy (rdzeniowy), którego indukcyjności fazowe tworzą z pojemnościami kondensatorów obwód rezonansowy o częstotliwości fr=189Hz
 • izolatory wsporcze, w tym trzy izolatory z pojemnościowymi dzielnikami napięcia do kontroli napięcia zasilającego (z dzielników tych zasilane są optyczne wskaźniki napięcia montowane przy bramce wejściowej ogrodzenia siatkowego)

 

2. Pola regulacyjne:

Każdemu członowi dławikowo-kondensatorowemu przypisane jest pole regulacyjne w obudowie stalowej będącej rozdzielnicą bezprzedziałową o stopniu ochrony obudowy IP31. Szerokość pola pierwszego członu jest większa o 200mm, co umożliwia doprowadzenie kabla zasilającego baterię. W polu tym, na szynach zbiorczych poszczególnych faz zainstalowano ograniczniki przepięć. W górnej części rozdzielnic przewidziano wyodrębnione przedziały sterownicze. Poszczególne pola zasilane są od dołu lub w dolnej części tylnej ściany.

Wyposażenie pola regulacyjnego stanowią:

 • dobezpieczony stycznik próżniowy
 • przekładniki prądowe zabezpieczeń nadprądowych
 • uziemnik
 • automatyka zabezpieczająco-sterująca
 • system blokad
 • ograniczniki przepięć w pierwszym polu, wspólne dla szyn zbiorczych

 

Pola regulacyjne baterii ACRD-2Yz

Rys 2. Pola regulacyjne baterii ACRD-2Yz

 

Pola w trakcie zabudowy

Rys 3. Pola w trakcie zabudowy

 

3. System zabezpieczeń i automatycznej regulacji:

W baterii zastosowano następujące zabezpieczenia:

 • bezpieczniki mocy - od zwarć międzyfazowych
 • ograniczniki przepięć - ochrona przepięciowa
 • zintegrowany system mikroprocesorowy

 

4. Ochrona aparatów i urządzeń baterii przed skutkami stanów nieustalonych (przepięć i przeciążeń łączeniowych)

Baterie automatycznie regulowane wyposażone są w ograniczniki przepięć, które chronią urządzenia i aparaty rozdzielcze przed przepięciami, które mogą towarzyszyć odłączaniu kondensatorów. Zainstalowanie ograniczników na szynach baterii chroni również baterię przed przepięciami generowanymi na zewnątrz układu kompensacji, takimi jak przepięcia łączeniowe czy wyładowania atmosferyczne.

Skuteczne ograniczenia prądów załączania oraz częstotliwości składowej okresowej tych prądów gwarantują dławiki rezonansowe, których indukcyjności są o dwa rzędy wyższe niż wymagane (wynikające z obliczeń).

 

5. Bezpieczeństwo obsługi:

Bezpieczeństwo obsługi zagwarantowane jest poprzez:

 • uziemienie jako system ochrony od porażeń
 • bezpieczne, widoczne przerwy izolacyjne realizowane poprzez wyjęcie wkładek bezpiecznikowych w polach regulacyjnych baterii
 • uziemniki w polach regulacyjnych i zasilających
 • system zróżnicowanych blokad uniemożliwiających dostęp do aparatury rozdzielczej pola regulacyjnego przy otwartym uziemniku

 

Pola regulacyjne baterii kondensatorów wyposażone są w wielostopniowy system blokad, który absolutnie wyklucza zagrożenia dla obsługi i błędne operacje łączeniowe :

 • blokada uniemożliwiająca otwarcie drzwi pól regulacyjnych przy otwartych uziemnikach tych pól
 • blokada uniemożliwiająca zamknięcie uziemników (tym samym otworzenie drzwi członu regulacyjnego) w czasie krótszym niż czas rozładowania kondensatorów (licząc od momentu otwarcia styków głównych styczników danego członu baterii) oraz przy otwartym uziemiku w polu wyłącznikowym
 • blokada uniemożliwiająca załączenie uziemików w członach baterii przy zamkniętym wyłączniku i otwartym uziemiku w polu zasilającym
 • wyłączenie i blokada uniemożliwiająca załączenie stycznika przy próbie zamknięcia i zamkniętym uziemiku każdego pola regulacyjnego
 • blokada uniemożliwiająca załączenie stycznika przy otwartych drzwiach pola regulacyjnego
 • wyłączenie i blokada uniemożliwiająca załączenie stycznika przy przepaleniu lub przy braku bezpiecznika mocy
 • blokada uniemożliwiająca załączenie stycznika przy otwartym wyłączniku w polu zasilającym
 • blokada uniemożliwiająca załączenie wyłącznika w przypadku otwarcia którychkolwiek drzwi pól regulacyjnych, w przypadku zamknięcia któregokolwiek z uziemików pól regulacyjnych

Dodatkowo bezpieczeństwo obsługi zapewnia sygnalizacja optyczna obecności napięcia na każdym członie baterii (izolatory baterii z pojemnościowymi dzielnikami napięcia) - panele sygnalizacyjne zostaną umieszczone w widocznym miejscu.

 
chwalowice-2
chwalowice-1
szafki-bobrek-2
szafki-bobrek-1